Anasayfa
| Çizim API`leri


  Çizim API`lerini Kullanmak (2)

<--- 1.Bölüm...........3.Bölüm --->


2- DOLGU OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ:

Çizgi oluşturma metotları ile fareyi sanal bir kalem olarak kullanıp çizgi oluşturabilir veya kare,üçgen gibi geometrik şekiller oluşturabilirsiniz. Bu şekiller dolgu içermediklerinden sahnede yerleştirildikleri alanda arkaplanda ne varsa gözlenecektir. Dolgu içeren şekiller oluşturmanız için ek kodlara ihtiyaç vardır. Bunlar beginFill() , beginGradientFill() ve endFill() komutlarıdır. kodlara geçmeden evvel dolgu türlerinden bahsetmekte yarar var. Flash ile 2 tür dolgu oluşturulur.

a- Solid Dolgular: Tek renk kullanılan dolgulardır. Bu tür bir çalışmada dolguya katabileceğiniz tek özellik saydamlık oranını değiştirmekten ibaret olacaktır.

b- Gradient Dolgular: Geçişken,kademeli veya dereceli dolgular da denilir. Bu tür dolgularda 2 veya üzerinde renk kullanabilirsiniz. 2 tür gradient dolgu vardır

       -Linear Dolgu: Doğrusal geçişli dolgulardır.

  -Gradient Dolgu: Dairesel geçişli dolgulardır.

Kodlarla renkler arası geçiş tayf eni, dolgunun yatay düzlemle yaptığı açı ve saydamlık değerleri ayarlanabilir. Şimdi kodlara gözatabiliriz.

beginFill(renk,saydamlık): Solid dolgular için kullanılan bir komuttur. Renk alanına kullanılacak rengin hexadecimal kodu, saydamlık alanına 0 ile 100 arasında değişen bir alfa değeri yazılır.

beginFill(0xFF00FF,100); şeklinde. Saydamlık değeri opsiyoneldir. Bir alfa değeri ile renkte saydamlık oluşturmak istemiyorsanız bu parametreyi kullanmayabilirsiniz. beginFill(0xFF00FF); gibi. Bu durumda flash alfa değerini 100 olarak kabul eder.

endFill(): Bir dolgunun tamamlandığını gösteren bir komuttur.bu komutu kullanmadan dolgu oluşturamazsınız.Hem beginFill hem de beginGradientFill komutundan sonra kod grubunu endFill() ile kapatmanız şarttır.

beginGradientFill("dolgu_tipi","renkler","saydamlıklar","oranlar","matrix") : Geçişken dolgular oluşturmaya yarayan bu kod grubunun anlaşılması diğerlerine göre daha zordur. Çünkü mevcut parametrelerin de alt parametreleri mevcuttur. Parantez içindeki koda ait parametreleri sıra ile inceleyelim.

dolgu_tipi: Linear veya radial olarak 2 seçeneğiniz vardır. Bu dolguların görüntüsüne ait grafikler önceden sunulmuştu.

renkler: Bu alanda dolguda kullanılacak renklerin hexadecimal değeri yazılır. Birden fazla renk kullanılacağından bu kodları önce bir diziye almak ve bu dizi elemanları olarak kod içinde kullanmak çok daha uygun olacaktır.örneğin çalışmada 4 renk kullanılacaksa önce bir dizi oluşturulur ve değerler bu diziye eleman olarak atanır:

renkler_array=[0xFF0000,0x00FFFF,0x620086,0x0000FF]; şeklinde. Bu dizinin nasıl kullanılacağı daha sonra tanımlanacaktır.

saydamlıklar: Dolguda kullanılacak renklere uygulanacak alfa değerlerini içerir. Bunu da bir diziye atayalım:

saydam_array=[100,90,100,80];

oranlar: Renklerin biribirine geçişinin ornaını ayarlar. 0 ile 255 arası bir değer verilir. Yine bir dizi oluşturalım:

oran_array=[255,255,125,125];

matrix: En karışık parametre budur. 6 alt grup içerir.

matrix Type:Bu alana daima "box" stringi yazılmalıdır.

x: Gradient renklerin yatay pozisyondaki koorninatıdır.

y: Gradient dolgunun dikey pozisyondaki koordinatıdır.

w: Dolgunun genişliği

h: Dolgunun yüksekliği

r: Dolguya uygulanacak dönüş açısı.Bu değer radyan cinsinden verilir. Bu değer kafanızı karıştırıyorsa ve derece olarak kullanmak isterseniz bir dönüşüm dizini oluşturmalısınız.Şu dizini kullanabilirsiniz:

rotasyon=(istenilen_açı/180)*Math.PI;

Tüm bu açıklamalardan sonra bir gradient dolgu için şöyle bir dizin yazılır:

rotasyon=(45/180)*Math.PI;
matrixOzellikleri = {matrixType:"box", x:-10 , y:-30 , h:150 , w:150 , r: rotasyon}

Burada matrixType herzaman yazılması gerektiği gibi box olarak belirlenmiştir. x değeri -10 alındığından dolgunun yatay konumunun şeklin en solunda 10 piksel daha dış kısmında , y değeri -30 olarak atnadığından dolgunun şeklin dikey konumunun 30 piksel üstünden oluşmasını sağlıyoruz.h ve w değerleri 150 piksel olduğundan dolgunun yüksekliği ve eni bu değere eşitlenir.Son olarak r değeri olarak 45 derece ataması yapılıyor.Burada kullanılan rotasyon fonksiyonu önceden anlatıldığı gibi bu dizinin üstünde oluşturulmalıdır.Dolgu 45 derece sağa rotasyon yapacaktır. Basit bir örnek verelim:

Flash programını açın ve 1.kareye şu komutu vererek filmi test edin:

_root.createEmptyMovieClip( "gradient", 1 );
with ( _root.gradient ) {
renkler = [ 0xFF0000, 0x0000FF];
alfalar = [ 100, 100];
oranlar = [ 0, 255];
rotasyon=(45/180)*Math.PI;
matrix = { matrixType:"box", x:10, y:10, w:70, h:70, r:rotasyon };
beginGradientFill( "linear", renkler, alfalar, oranlar, matrix );
moveTo(10,10);
lineTo(10,100);
lineTo(100,100);
lineTo(100,10);
lineTo(10,10);
endFill();
}

Test sonucunu yukarıdaki bilgilerle beraber değerlendiriseniz bu karmaşık kodu çok daha iyi yorumlayabilirsiniz. Artık bir sonraki sayfamızda örneklere geçebiliriz.

 

<--- 1.Bölüm...........3.Bölüm --->